ศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็ก

Open Date : Sunday - Saturday
Open Time : 10:00-20:00
Tel : 0-2677-7374-6
Website :
Facebook :
Category : Healthcare Clinic
ศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็กเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพสตรีมีครรภ์และเด็ก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่างประเทศ มีบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างครบวงจร ในด้านสตรีมีครรภ์และสุขภาพเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่ง ให้บริการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความแม่นยำสูง